Eindrapportage quickscan Nije Pleats

Sinds 1 december 2011 is de organisatie van de Nije Pleats overgedragen aan gemeenten. Het secretariaat is bij Hûs en Hiem ondergebracht. In opdracht van de provincie is onderzocht hoe de Nije Pleats sinds die tijd verloopt. Uit deze quick-scan komt naar voren dat het aantal Nije Pleats-sessies voor en na de overdracht vrijwel gelijk is gebleven. De inhoudelijke ervaringen met de Nije Pleats zijn positief. De Nije Pleats leidt tot tijdwinst voor de boer. Maar ook tot verbetering van de ruimtelijke inpassing en tot versnelling van de vergunningsprocedure.

Op basis van de conclusies uit het onderzoek is een aantal aanbevelingen gedaan. Gemeenten zouden er bijvoorbeeld scherper op moeten toezien dat beplanting rondom nieuwe stallen daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De provincie zal bekijken of de Nije Pleats methode voldoende geborgd is in de provinciale Verordening Romte.

De eindrapportage is hier te downloaden.